In Vlaanderen is er een tekort aan water in de bodem. België staat op de 23ste plaats (bron: de waterstressindex) van landen met een hoge waterschaarste, ook al regent het veel in België en in Vlaanderen. Het probleem is dat de bodem in Vlaanderen het water niet lang genoeg vasthoudt. Door meer hemelwater te hergebruiken en een langzamere wateropname in de grond te realiseren, verminderen we het watertekort in Vlaanderen. Het LEKP wil steden en gemeenten aanzetten tot 1 m³ extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie per inwoner vanaf 2021 tot en met 2030.

Deze LEKP-doelstelling doelt op de netto-toename van hemelwateropvangvoorzieningen voor hergebruik, buffering en infiltratie binnen de huidige bebouwde omgeving. Deze extra opvang kan de vorm aannemen van infiltratie- of buffervoorzieningen. Opvang of infiltratie in nieuwe verkavelingsbuurten (verplichtingen zoals de uitvoering van gewestelijke stedenbouwkundige verordening of opgelegde lasten binnen de verkaveling) tellen hier niet mee.

Belangrijk is dat bij deze doelstelling het volume van de voorziening telt. Het gaat om het extra voorziene volume in m3 en niet om het verbruik of hoeveelheid aan hergebruikt water. Bij regenwaterputten of wadi’s bijvoorbeeld gaat het om de capaciteit, uitgedrukt in kubieke meter en niet in liter.

Buffering en infiltratie van water kan je op vele manieren verwezenlijken. Zo is er bijvoorbeeld de aanleg van watervasthoudende groendaken of infiltratiestroken in een oprit. Een andere mogelijkheid is het realiseren van een langzame afwatering in de bodem dankzij infiltratiebuizen. Ook deze acties kunnen meetellen voor de LEKP-doelstelling. Hierbij is wel belangrijk het voorziene volume in rekening te brengen en niet de oppervlakte.

Elke inspanning op het grondgebied van de gemeente helpt om deze LEKP-doelstelling te behalen. Als lokaal bestuur kan je bedrijven, verenigingen en particulieren aanmoedigen om extra hemelwateropvangvoorzieningen op privédomein te realiseren en door te geven via groenblauwpeil.be (GBP). Op die manier gaat geen enkele ondernomen actie verloren. 

Hoe verzamelt het Pactportaal de data voor deze doelstelling?

De opvang van hemelwater kan je doorgeven via deze online toepassing: groenblauwpeil.be (GBP). Lokale besturen kunnen daar de ondernomen acties op publiek domein invoeren. Daarnaast kunnen ze burgers, bedrijven en verenigingen motiveren om de opvang van hemelwater op hun privédomein zelf door te geven. Het GBP verzamelt deze data en geeft ze door aan het Pactportaal.

Opgelet: als gemeentemedewerker heb je de juiste machtigingen nodig om het Groenblauwpeil te gebruiken en acties en verbeteringen toe te voegen op publiek domein. Als lokaal bestuur is het aangewezen om duidelijke afspraken te maken met burgers die hemelwateropvang doorgeven. Zorg ervoor dat het duidelijk is wie de actie registreert in het Groenblauwpeil om dubbeltelling te vermijden.

Authentieke bron: GBP (groenblauwpeil.be)

Tip: Kom meer te weten over hemelwateropvang.

Download hier de handleiding voor de invoer van LEKP-verbeteringen in het groenblauwpeil.